holčička

logo Svět dětí v Krči

facebook

Stanovy

Svět dětí v Krči, o.s.


čl. I
Název a sídlo, působnost a charakter sdružení, cíle a poslání

1) Název : Svět dětí v Krči, o.s. (dále jen“sdružení“)
2) Sídlo: Sulická 120, Praha 4, 140 00
3) Působnost,charakter a cíle sdružení:
Sdružení působí v Dětském centru s komplexní péčí a podpůrnou rodinnou terapií při Fakultní Thomayerově nemocnici s poliklinikou (dále“Dětské centrum“), sdružení se nečlení na organizační jednotky — celé sdružení je místně příslušnou organizační jednotkou. Charakter sdružení, sdružení je dobrovolné nevládní neziskové občanské sdružení založené podle zákona č. 83/1990 Sb.
Cílem sdružení je :
• Všestranně podporovat a pomáhat dětem opuštěným, handicapovaným, týraným a jinak sociálně ohroženým, které se bez vlastního přičinění ocitly v Dětském centru v Praze 4. Řídí se zákonem 83/1990 Sb. o sdružování občanů v platném znění, dalšími obecně závaznými předpisy a těmito stanovami.
• Pořádat ozdravné pobyty dětí, výlety, exkurze.
• Zajišťovat individuální program na podporu vývoje dítěte – muzikoterapie, canisterapie, hypoterapie apod.
• Organizovat vzdělávací, společenské a informační akce.
• Spolupracovat se sdruženími s podobným zaměřením, s dobrovolnickými organizacemi, apod.
• Zajišťovat prostředky na vytváření prostředí rodinného typu a vytvářet rodinnou atmosféru.
• Podporovat šíření adopce a pěstounské péče pro děti.
• Získávat finanční prostředky v souladu se stanovami sdružení.
• Realizace vlastních rozvojových projektů sdružení.

čl. II
Členství ve sdružení

1) Členem sdružení mohou být fyzické osoby starší 15 let a právnické osoby, které souhlasí se stanovami a cíli sdružení.
2) Řádné členství vzniká na základě podání přihlášky a zaplacením členských příspěvků. Přihlášku ke členství přijímá výkonný výbor sdružení. Pro přijetí člena je potřeba souhlas 2/3 členů výboru.
3) Zakládajícím členem sdružení je fyzická osoba, která se účastní činnosti přípravného výboru a proti jejímuž členství nebyly vzneseny odůvodněné námitky ze strany ostatních osob účastnících se činnosti přípravného výboru.
4) Členství zaniká :
• doručením písemného oznámení člena o vystoupení výkonnému výboru,
• rozhodnutím 2/3 členů výkonného výboru,
• nezaplacením členských příspěvků ve dvou po sobě následujících letech,
• úmrtím člena,
• zánikem sdružení.
5) Člen má právo:
• podílet se na činnosti sdružení a účastnit se akcí, které sdružení pořádá,
• účastnit se členské schůze,
• předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti sdružení,
• podílet se na stanovování cílů a forem činnosti sdružení.
6) Člen má povinnost:
• dodržovat a plnit stanovy sdružení,
• respektovat rozhodnutí příslušných orgánů sdružení,
• platit členské příspěvky, jejichž výše a doba splatnosti bude určena na členské schůzi,
• nepoškozovat svým jednáním dobré jméno sdružení,
• svědomitě vykonávat svěřené funkce v orgánech sdružení.
7) Výši členských příspěvků stanoví výbor sdružení.

čl. III
Orgány sdružení

I. Řádnými orgány sdružení jsou:
• členská schůze
• výkonný výbor
• kontrolní komise
II. Výkonný výbor má právo vytvářet dočasné mimořádné orgány k zabezpečení konkrétních úkolů. O jejich vytvoření, činnostech a výsledcích informuje členy vhodnou formou.

čl. IV
Členská schůze

1) Členská schůze je nejvyšším orgánem sdružení.
2) Členskou schůzi svolává výkonný výbor nejméně jednou za rok, o konání členské schůze informuje výkonný výbor všechny členy sdružení.
3) Mimořádná členská schůze může být svolána na žádost 1/3 všech členů.
4) Členská schůze je usnášeníschopná v případě přítomnosti nadpoloviční většiny členů. Nesejde-li se členská schůze v potřebném počtu, přebírá její pravomoc výkonný výbor 30 minut po oficiálním začátku členské schůze a při hlasování se postupuje dle následujících pravidel. Jako první o předloženém návrhu hlasují všichni přítomní členové, kromě členů výkonného výboru. Výsledek tohoto hlasování je započítán jako jeden hlas, pro nebo proti, k výsledku následujícího hlasování výkonného výboru v téže věci. V případě rovnosti hlasů takto sestaveného hlasování, rozhoduje veto předsedy.
5) Volí výbor sdružení, předsedu a kontrolní komisi.
6) Členská schůze schvaluje a projednává:
• schvaluje stanovy sdružení a jejich změny, rozhoduje o zániku sdružení; pro přijetí těchto rozhodnutí je potřeba 2/3 většiny všech členů sdružení
• schvaluje rozpočet, zprávu o činnosti, zprávu o hospodaření za minulé období a revizní zprávu,
• plán činnosti na následující kalendářní rok,
• připomínkuje a schvaluje výši členských příspěvků.


čl. V
Výkonný výbor a předseda sdružení, jednání jménem sdružení

1) Výkonný výbor je tříčlenný, jeho funkčním obdobím je jeden rok.
2) Výkonný výbor koordinuje a řídí veškerou práci sdružení mezi konáním členských schůzí, schází se k jednání dle potřeby, nejméně však dvakrát za rok. Výkonný výbor je svoláván předsedou nebo na návrh minimálně dvou členů výkonného výboru, při nerozhodném hlasování výkonného výboru má předseda právo veta. Schůze výboru je volně přístupná členům sdružení.
3) Výkonný výbor každoročně předkládá správu o činnosti a hospodaření sdružení členské schůzi.
4) výkonný výbor rozhoduje o použití finančních prostředků sdružení v souladu se svými cíli.
5) Členství ve výkonném výboru zaniká:
• dobrovolným odstoupením
• úmrtím
• odvoláním

6) Předseda sdružení je statutárním orgánem sdružení.
• je morálně a právně bezúhonný
• v právních úkonech zastupuje sdružení
• řídí činnost sdružení v celém rozsahu k jejímu prospěchu, přijímá zaměstnance sdružení do pracovního poměru,
• za svou činnost odpovídá výkonnému výboru a jmenuje jej,
• je oprávněn podepisovat veškeré doklady a finanční operace sdružení dle podpisového řádu,
• v případě jeho úmrtí volí nového předsedu členská schůze,
• v nepřítomnosti předsedu zastupuje místopředseda,
• je odpovědný za vedení účetní evidence a plynulý chod sdružení, připravuje podklady pro jednání výkonného výboru.

7) Jménem sdružení dále jednají předsedou písemně pověření členové sdružení. Tyto osoby jednají jménem sdružení samostatně. Osoby oprávněné jednat jménem sdružení mohou udělit plnou moc k zastupování další osobě,

čl. VI
Kontrolní komise

1) Kontrolní komisi tvoří jeden člen, který je volen členskou schůzí. Jeho funkčním obdobím je jeden rok.
2) Kontrolní komise je oprávněna provádět kontrolu hospodaření a obracet se s návrhy a připomínkami na výkonný výbor.
čl. VI
Doba trvání sdružení

Sdružení se zakládá na dobu neurčitou.

čl. VII
Majetek a hospodaření

1) Sdružení je neziskovou organizací . Případné příjmy jsou tvořeny:
• členskými příspěvky,
• dotacemi a granty,
• dary fyzických i právnických osob,
• prostředky vytvořené vlastní činností.
2) Dalšími příjmy mohou být příjmy z činnosti, která je v souladu s cíli sdružení Sdružení může uzavřít smlouvu o spolupráci s právnickou osobou pro finanční zajištění svých aktivit.
3) Výdaje sdružení jsou zaměřeny na uskutečňování cílů sdružení v souladu s formami činností podle těchto stanov a rozpočtem sdružení. Náklady na činnost sdružení jsou schválené výkonným výborem.
4) Hospodaření sdružení se řídí:
• stanovami sdružení,
• platnými zákony.

5) Účetní agenda je vedena podle platných zákonů.

čl. VII
Zánik sdružení

1) Sdružení zaniká, pokud se pro její zánik vysloví alespoň dvě třetiny řádných účastníků členské schůze.
2) Rozhodnutím Ministerstva vnitra.
3) Zaniká-li sdružení dobrovolným rozpuštěním, jeho případný zbylý majetek se přenechá na základě rozhodnutí členské schůze neziskové právnické osobě, jejíž cíle jsou blízké cílům sdružení.
4) Zánik sdružení se dále řídí § 12 až 14 zákona o sdružování občanů č. 83/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

čl. VII
Závěrečná ustanovení


1) Ve věcech neupravených těmito stanovami platí obecně závazné právní předpisy.
2) Tyto stanovy byly schváleny na jednání přípravného výboru sdružení dne 1.12.2010.
3) Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem registrace u Ministerstva vnitra ČR.

BANNERY

Podpořte nás prosím a vložte si některý z bannerů na svůj web. Děkujeme.

Svět dětí v Krči Svět dětí v Krči

Klíčová slova pro web

Svět dětí v Krči

Dětské centrum

Kojenecký ústav
Chci pomoci

Odběr akcí, novinek

Pomozte dětem

pomozte dětem

chci pomoci

Partneři


dětský dům

logo fialka
moDesign logo
Mo.DESIGN moc děkujeme za zpracovaní loga a dalších materiálů
Tiskoviny vytváří Jana Kaňuková - moc za to děkujeme
 
penzion Sumava
Rodinný penzion Šumavous
Děkujeme majitelům i zaměstnancům penzionu Šumavous za příjemný pobyt v krásnem prostředí a péči...
 
  veselé pleny
 

Sponzoři a Dárci

tesco  

dezerterie

zaměstnanci společnosti
 
seznam CZ
THE LITTLE MOLE
international preschool of Prague
 
  krtecek
 
Finanční dary:

manželé Tikalovi, manželé Kováčovi

 
Hmotné dary:
Ilona Machová s rodinou, manželé Tikalovi, Markéta Waerzeggers,
M. Sklenář, unuo.cz, J. Kachtíková,
R. Pospíchalová
 

Správa a tvorba webových stránek:
tvorba webových stránek
 
 
Stantě se dalším sponzorem
i Vy

© Copyright 2013, Svět dětí v Krči, Všechna práva vyhrazena | Tvorba webových stránek, Absolutus.cz